Przeka? darowizn? Fundacji Spartanie Dzieciom i zmniejsz sobie podatek!

Fundacja Spartanie Dzieciom w 2019 roku uzyska?a status Organizacji Po?ytku Publicznego (OPP). Oznacza to, ?e darowizny przekazywane na dzia?alno?? statutow? naszej Fundacji, mog? dodatkowo zmniejszy? Twój podatek. W przysz?ym roku mo?na b?dzie równie? przekaza? swój 1% na nasz? Fundacj?!

To pozwoli jeszcze bardziej zwi?kszy? skal? naszego dzia?ania i skuteczniej pomaga?.

Czy wiesz, ?e darowizna dla Organizacji Po?ytku Publicznego mo?e obni?y? podatek Twój i Twojej firmy za rok 2019? Oznacza to, ?e otrzymasz po prostu wi?kszy zwrot podatku na wiosn? 2020 roku.

Jak dokona? darowizny? Wystarczy przed 31 grudnia 2019 zrobi? przelew na konto naszej Fundacji:

Fundacja Spartanie Dzieciom
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa
Nr konta bankowego: 61 1090 2590 0000 0001 2386 6541
Tytu?: Darowizna

Aby móc skorzysta? z ulgi podatkowej, jak? jest odliczenie od dochodu warto?ci darowizny na Fundacj? Spartanie Dzieciom, nale?y pami?ta? o spe?nieniu warunków:

  • 1. Darowizna musi zosta? przekazana za po?rednictwem rachunku bankowego 
  • 2. Przekaza? mo?esz dowoln? kwot?, ale odliczy? od dochodu mo?na kwot? nie wy?sz? ni? 6% uzyskanego dochodu (czyli od podatku mo?na odliczy? maksymalnie 6% wypracowanego zysku)

Jak rozliczy? darowizn??

W zale?no?ci od Twojej formy opodatkowania – uzupe?niasz odpowiedni PIT. 

A jak przekaza? 1% podatku na Fundacj? Spartanie Dzieciom?

1% podatku, to specjalna forma darowizny, mo?liwa jest do rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym sk?adanym na pocz?tku 2020 roku – napiszemy o niej ju? niebawem.