Biegaj i Pomagaj

Ruszamy! Wybierz dziecko, dla którego chcesz pobiec 15. PZU Pó?maraton Warszawski. Wy?lij zg?oszenie na adres fundacjaspartaniedzieciom@gmail.com i do??cz do teamu wybranego dziecka. Dla jednego podopiecznego mo?e wystartowa? maksymalnie 20 Rekrutów i Amazonek. Wszystkie zg?oszone osoby zobowi?zane s? wypo?yczy? od nas bezp?atny strój na bieg oraz przebiec z oddzia?em Spartan ca?y dystans 15. PZU Pó?maratonu Warszawskiego. Za ka?dego Rekruta lub Amazonk?, który spe?ni wszystkie wymogi regulaminu, wybrane dziecko otrzyma 200 z? na rehabilitacje oraz sprz?t rehabilitacyjny.

MIKO?AJ
Miko?aj urodzi? si? 16.01.2015 r. Wyczekany Syn! W wieku 8 m-cy otrzyma? diagnoz? – mózgowe pora?enie dzieci?ce, do tego szereg innych schorzeń i od niedawna – padaczka.
Ale pono? diagnoza to nie wyrok. My – Rodzice Miko?aja, szczerze w to wierzymy i dlatego staramy si? ze wszystkich si?, aby MPD by?o tylko terminem lekarskim, ma?? przeszkod?, któr? pokonamy by Miki móg? w pe?ni z Nami i z Siostr? cieszy? si? ?yciem. By? beztroskim, radosnym i ruchliwym ?obuziakiem.
ANTOSIA
Antosia ma skończone 5 lat, ma wrodzona wad? mózgu G?adkomózgowie typ1, oraz Zespó? Westa (padaczk? lekooporn?) nie chodzi, nie siedzi, ale ca?y czas uparcie d??y do celu i zawsze z u?miechem na twarzy. 
KUBA
Kubu? urodzi? si? przedwcze?nie w 36 tygodniu ci??y. Zosta? oceniony przez lekarzy na 3 pkt w skali Apgar. W wyniku niedotlenienia dosz?o u niego do nieodwracalnych zmian w mózgu, przez co cierpi na mózgowe pora?enie dzieci?ce, posta? czterokończynow?. Choroba sprawia, ?e ka?da czynno?? normalna dla zdrowych dzieci dla Kuby jest wyzwaniem, pomimo to zaskakuje wszystkich swoj? waleczno?ci? i ca?y czas robi post?py.
OLA
Ola jest weso?? nastolatk?, lubi d?ugie spacery a wieczorem bawi? si? ze swoim pieskiem. Potrzebuje codziennie kompleksowej rehabilitacji i opieki.
Liczba rekrutów:
3
Liczba rekrutów:
1
Liczba rekrutów:
10
Liczba rekrutów:
3

GABRYSIA
Gabrysia ma 15 lat, jest pogodn? nastolatk?, ma wiele marzeń ale i Mózgowe Pora?enie Dzieci?ce. Trudno?ci z mówieniem nie przeszkadzaj? jej wci?? ?artowa?, uci??liwe poskramianie ?niepos?usznych” mi??ni przy najdrobniejszej czynno?ci niejednego, nawet Spartanina wykończy?yby, a to jej codzienno??. 
Ta dziewczynka ma moc i du?o waleczno?ci, pomimo ca?kowitej zale?no?ci od rodziców ma pasje, pogod? ducha i zara?liwy u?miech. Aby mog?a utrzyma? swoj? sprawno?? i zabiega? o popraw? wymaga systematycznej rehabilitacji, ka?da kolejna terapia to trening w kierunku samodzielno?ci.  Jest CEL – b?dzie realizacja! 
DUCH GABI JEST W 100% SPARTANSKI- JAK WASZE WIELKIE SERCA  
TOMEK
Tomek urodzi? si? w lipcu 2014 roku. W trzecim miesi?cu ?ycia pojawi?y si? u niego napady padaczkowe, które wyst?puj? nadal – jest to padaczka lekooporna. Z biegiem czasu u Tomka zaobserwowano cechy autystyczne i znaczne opó?nienie rozwoju. Chocia? nie mówi i ma problem z nawi?zywaniem relacji spo?ecznych, jest to u?miechni?ty ch?opiec, który potrzebuje po prostu wi?cej naszej uwagi, akceptacji i zrozumienia.
NATALIA
Natalka ma 8 lat i bardzo rzadk? mutacj? genetyczn? (w genie WDR 45 – BPAN – pi?ty przypadek w Polsce).

Jest to choroba metaboliczna polegaj?ca na odk?adaniu si? ?elaza w mózgu. Ma ona charakter neurodegradacyjny. Na chwil? obecn? jest nieuleczalna i ?miertelna.

Gdy atakuje zabiera wszystko: wzrok, mo?liwo?? samodzielnego jedzenia i oddychania.

Córka potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji, leków i suplementów, które spowalniaj? post?p choroby.

Natalka nie chodzi i nie mówi. 
STA?
Sta? urodzi? si? w 2014 roku, jako zdrowy, cho? bardzo ?ó?ciutki ch?opiec, baaaaardzo wyczekiwane, 2 dziecko w naszej rodzinie. Po zdrowej ci??y niespodziewanie rozpocz??a si? bitwa z galopuj?ca ?ó?taczk? pó?niej zapaleniem oskrzeli, p?uc i gronkowcem. Po 3 miesi?cach wrócili?my do domu i wydawa?o si?, ?e najgorsze za nami. Jeszcze przed 2 rokiem ?ycia zachowanie syna by?o na tyle odmienne od innych dziec, ?e na miesi?c przed  2 urodzinami mieli?my ju? orzeczenie i niepe?nosprawno?ci, ze wskazaniem na autyzm dzieci?cy. Od tego czasu staramy si? robi? co w naszej mocy, aby wspomaga? Ma?ego w rozwoju! Od roku mieszkamy na 2 domy, m?? z córk? mieszkaj? w domu w Karpaczu, a ja ze Stasiem w wynajmowanej kawalerce we Wroc?awiu, aby móg? ucz?szcza? do specjalistycznego przedszkola, na zaj?cia prywatne do neurologopedy, terapeuty i psychologa. Do tego terapia na koniach i niekończ?ce si? zaj?cia rozwojowe, aby da? Ma?emu szans? na rozwój mowy. Aktualnie na tym najbardziej si? koncentrujemy, bo z nieznanych przyczyn, mimo istniej?cych mo?liwo?ci- mowa nie ruszy?a. Staszek jest bardzo ?ywio?owym, aktywnym, w?a?ciwie nie ?pi?cym i nie m?cz?cym si? dzieckiem. Ostatnio przechodzi kolejny skok rozwojowy, wzmo?ona aktywno?? przez 20 godz na dob? daje w ko?? nawet najwytrwalszym rodzicom… 
Liczba rekrutów:
13
Liczba rekrutów:
2
Liczba rekrutów:
1
Liczba rekrutów:
1
ANTO?
Anto? to niezwykle wra?liwy i wyj?tkowo ciekawy ?wiata 8 latek. Pe?en rado?ci ?ycia i marzeń. Z powodu komplikacji podczas porodu, od pocz?tku swego ?ycia zmaga si? z 4 kończynowym niedow?adem. Od 2 miesi?ca ?ycia rozpocz?? intensywn?, wielospecjalistyczn? terapi?, która trwa do dzi?. Ka?dy post?p dawa? ogromn? rado?? i nadziej? na wi?ksz? samodzielno?? Antosia. Niestety kiedy Anto? skończy? 7 lat okaza?o si?, ?e cho ruje tak?e na ultrarzadk? chorob? genetyczn?- Dystrofi? Mi??niow? Ullricha, post?puj?cy zanik mi??ni. Jest to choroba nieuleczalna i post?puj?ca.
Serdecznie prosimy o wsparcie by móc zapewni? Antosiowi jak najlepsz? terapi? i leczenie.
 
Liczba rekrutów:
1

23.05.2020 – 15. PZU Pó?maraton Warszawki
15-lecie Pó?maratonu w Warszawie to b?dzie wyj?tkowe wydarzenie! Po raz pierwszy w historii wystartujemy nie w godzinach porannych ale po zachodzie s?ońca! Z tej okazji przygotowujemy dla Was ?wietlny oddzia?, który rozpromieni ca?? tras? i sprawi, ?e b?dzie to niezapomniane prze?ycie. Zg?oszenia przyjmujemy na adres fundacjaspartaniedzieciom@gmail.com Jeste?my przekonani, ?e b?dzie nam towarzyszy? niespotykana atmosfera biegu nocnego. To b?dzie wyj?tkowe i magiczne 15-lecie imprezy. Zapisz si? na bieg – http://pzupolmaratonwarszawski.com

Jak do??czy? do biegowego teamu dziecka ?

Jak do??czy? do biegowego teamu dziecka ?

  • Wybierz dziecko dla którego chcesz pobiec.
  • Zapoznaj si? z regulaminem akcji i zg?aszania dzieci – KLIK
  • Napisz do nas wiadomo?? na adres fundacjaspartaniedzieciom@gmail.com z imieniem wybranego dziecka i zg?oszeniem si? do oddzia?u
  • Pami?taj, ?e zg?oszenie si? do teamu wybranego dziecka jest równoznaczne z przebiegni?ciem w stroju razem z naszym oddzia?em 15. PZU Pó?maratonu Warszawskiego.

Jak zg?osi? dziecko do Spartańskiego programu pomocy podczas 15. PZU Pó?maratonu Warszawskiego?  To bardzo proste!

  • Zwerbuj przynajmniej jednego, maksymalnie dwudziestu nowych Rekrutów lub Amazonek do naszego oddzia?u na 15. Pó?maraton Warszawski, którzy pokonaj? razem z nami ponad 21 km ?? Dla zg?oszonych Rekrutów i Amazonek przygotowali?my do wypo?yczenia bezp?atne stroje na bieg.
  • Zapoznaj si? z regulaminem akcji i zg?aszania dzieci – KLIK
  • Napisz do nas na fundacjaspartaniedzieciom@gmail.com (imi?, nazwisko, par? s?ów o dziecku, zdj?cie, orzeczenie o niepe?nosprawno?ci oraz zgod? na publikacje wizerunku dziecka na naszej stronie oraz w mediach spo?eczno?ciowych). Za??cz równie? list? biegaczy (imi?, nazwisko, numer startowy, adres mailowy).