Wigilia 2019 – Bia?ystok

?wi?teczna atmosfera dopad?a nas ju? dawno, za spraw? naszej corocznej akcji Santa Sparta i odwiedzin dzieci 🎄 Podczas naszego wyjazdu do Bia?egostoku nie tylko udali?my si? z prezentami do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatach pod Bia?ymstokiem, wzi?li?my udzia? w Biegu Miko?ajkowym ale równie? zasiedli?my do Wigilijnego sto?u! 

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim za liczne przybycie i wspania?? atmosfer?. Podczas spotkania odby?o si? równie? podsumowanie?ca?ego spartańskiego roku, zapowiedziane zosta?y plany na przysz?o??, zaprezentowane kalendarze na 2020 rok oraz rozdane ju? s?ynne Leonidasy!?🎄☃️?

Leonidasy, to nasze spartańskie nagrody dla osób najbardziej zaanga?owanych w rozwój i dzia?anie fundacji rozdane!?Do kogo pow?drowa?y statuetki za rok 2019? Zobaczcie pe?n? list? nagrodzonych!?
👉?Miros?aw Ryba?towski – Najlepsza zbiórka?#BiegamDobrze?2019 – Pó?maraton
👉?Anna Stegner – Najlepsza zbiórka #BiegamDobrze 2019 – Maraton
👉?Krystian Kamyk – Najlepsza zbiórka #BiegamDobrze 2019 – 5 km
👉?Arkadiusz Ptak – Darczyńca 2019
👉?Daniel Po?atyński – Lider #BiegamDobrze
👉?Andrzej Ko?kowski – Lider #BiegamDobrze
👉?Dawid Zych – Reprezentant biegowy Fundacji
👉?Janusz K?cik – Sumienie Fundacji
👉?Hania Sypniewska – Ultra Spartanka?
👉?Jan Pob?ocki – Ultra Spartanin
👉?Muzeum ?azienki Królewskie – za pomoc w tworzeniu lepszego ?wiata dla niepe?nosprawnych dzieci?
👉?Fundacja Bia?ystok Biega – za pomoc w tworzeniu lepszego ?wiata dla niepe?nosprawnych dzieci?
👉?Stowarzyszenie K2 Partners – za pomoc w tworzeniu lepszego ?wiata dla niepe?nosprawnych dzieci
Dzi?kujemy, ?e jeste?cie razem z nami!?
Za rok i Ty mo?esz si? znale?? w spartańskim gronie nagrodzonych?