Santa Sparta 2019

Podczas tegorocznej akcji Santa Sparta zjechali?my prawie ca?? Polsk?!

Nasi Spartańscy wys?annicy wyruszli do najbardziej potrzebuj?cych dzieci z prezentami?🎄?Jako pierwsz? odwiedzili placówk? opiekuńczo-wychowawcz? w Opatowie. Wszystkie dzieci dosta?y od nas nowe i ciep?e kurtki zimowe?❄️☃️?Serdecznie dzi?kujemy firmie?Wawel?i?Fundacja Wawel z Rodzin??za wsparcie naszej akcji i przekazanie s?odyczy dzieciom?❤️?Dzi?kujemy!

W mie?cie kozio?ków odwiedzili?my podopiecznych Domu Pomocy Spo?ecznej dla Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr El?bietanek w ?opiennej.

Kolejny ?wi?teczny przystanek!?🎄☃️?Tym razem zawitali?my do?Domu Pomocy Spo?ecznej dla Dzieci w ?wiebodzicach?i Domu Pomocy Spo?ecznej dla dzieci i m?odzie?y w Ludwikowicach K?odzkich. Wszystkie dzieci otrzyma?y prezenty, obejrzeli?my wspania?y wyst?p o Smerfach w wykonaniu najm?odszych. To by? cudowny, pe?en rado?ci i magii czas!

Zabieramy Was do Zespo?u Placówek Edukacyjno -Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Jest to najwi?ksza placówka jak? odwiedzili?my podczas tej edycji Stana Sparta. Na sali gimnastycznej czeka?o na nas a? 107 uczennic i uczniów! Ka?de dziecko otrzyma?o od nas upominek i s?odk? niespodziank? od?Wawel?i?Fundacja Wawel z Rodzin?.

Nie zabrak?o nas te? podczas Wigilii w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepe?nosprawnym BARKA w Wejherowie ??

Kolejne magiczne chwile i wspólnie sp?dzony czas!?🎄☃️Tym razem nasze sanie razem z mocnym zespo?em z Opola odwiedzi?y z prezentami a? dwa o?rodki!?Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu?i Dom Dziecka w Piekarach ?l?skich???

W Miko?ajki zamienili?my si? w prawdziwych ?wi?tych Miko?ajów!?🎄Wybrali?my si? z prezentami do?Przedszkole Specjalne nr 213! To by? wspania?y i wspólnie sp?dzony czas z dzie?mi, wype?niony kol?dowaniem, warsztatami plastycznymi i du?? dawk? rado?ci i u?miechu! Bardzo dzi?kujemy równie? naszym pi?ciu pomocnikom z Technikum Poligraficznego, które da?y pi?kny muzyczny wyst?p oraz pomog?y nam podczas rozdawania prezentów.

Nasze sanie dojecha?y z kolejn? porcj? prezentów!?Tym razem odwiedzili?my Regionaln? Placówk? Opiekuńczo – Terapeutyczn? w Ignatach pod Bia?ymstokiem. Zabrali?my ze sob? prawdziwego ?wi?tego Miko?aja oraz Magika, który zrobi? cudowny pokaz dla najm?odszych. Wszystkie dzieci dosta?y wymarzone prezenty i s?odycze. Nie zabrak?o równie? paczek ze ?rodkami piel?gnacyjnymi do codziennego u?ytku. Dzi?kujemy za ciep?e przyjecie naszego licznego oddzia?u!?