Wype?nij PIT, przeka? 1% podatku!

Ka?dego roku podatnicy maj? mo?liwo?? przekazywa? 1% podatku nale?nego fiskusowi, wykazanego w ich rocznej deklaracji PIT – bezpo?rednio na rzecz organizacji po?ytku publicznego. W tym roku równie? i my – Fundacja Spartanie Dzieciom przy??czyli?my si? do grona Organizacji Po?ytku Publicznego! KRS: 0000517413. Dla podatnika przekazanie 1% nie wi??e si? z ?adnym dodatkowym obci??eniem, w szczególno?ci wskazany 1% nie jest form? darowizny, która pó?niej mo?na dopiero odliczy? od dochodu. Dzi?ki zaznaczeniu organizacji, na któr? ma by? przekazany 1% podatku, kwota ta w?druje z bud?etu państwa na rzecz organizacji prowadz?cej dzia?alno?? prospo?eczn?. A zatem sami faktycznie decydujemy, gdzie, do jakiej organizacji i na jaki cel nasze podatki faktycznie zostan? spo?ytkowane.


Jak przekaza? 1% podatku? Wybierz najwygodniejsz? opcje dla siebie:

1) Przy pomocy: programu e-pity online – KLIK

Klikaj?c w powy?szy linki automatycznie zostaniecie przekierowani do darmowego programu, który pokieruje i pomo?e wype?ni??wybrany formularz oraz b?dzie mia? automatycznie wype?nione rubryki dotycz?ce przekazania 1%. W wersji on-line podatnik ma mo?liwo?? wys?ania deklaracji PIT przez Internet do systemu e-deklaracje.gov.pl Ministerstwa Finansów lub wydrukowania PIT-a i dostarczenia go do swojego US tradycyjnie w wersji papierowej. Mo?liwe jest tak?e zapisanie wype?nionej deklaracji PIT w pliku PDF.

Wype?nij PIT przez internet i przeka? 1% podatku

3) Tradycyjne formularze, do pobrania z wype?nionymi danymi naszej Fundacji.

3) Przy pomocy: www.podatki.gov.pl – KLIK

 1.  W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.
 2.  Uwierzytelnij si?
  1. Wpisz swoje dane:
   • PESEL (albo: NIP i dat? urodzenia)
   • lub u?yj profilu zaufanego
 3.  Na g?ównym ekranie zobaczysz informacj? o OPP.
 4.  Je?li robisz to po raz pierwszy:
  • wybierz z listy numer Fundacji Spartanie Dzieciom – KRS: 0000517413
  • wska? cel szczegó?owy (je?li chcesz)
  • zaznacz zgod? (je?li chcesz) na przekazanie informacji o 1% podatku
 5.  Je?li chcesz zmieni? organizacj?:
  • wybierz opcj? ?Zmieniam organizacj?”
  • wybierz z wykazu numer KRS organizacji, której chcesz przekaza? 1% 
  • wska? cel szczegó?owy (je?li chcesz)
  • zatwierd? t? zmian?
 6.  Je?li chcesz zmieni? tylko cel szczegó?owy:
  • wybierz opcj? ?Zmieniam organizacj?”
  • nie zmieniaj?c numeru KRS, edytuj informacj? o celu szczegó?owym
  • zatwierd? t? zmian?
 7.  Zaakceptuj i wy?lij zeznanie

Us?uga Twój e-PIT automatycznie wskazuje t? OPP, która w ubieg?ym roku otrzyma?a od Ciebie 1% podatku. Wskazuje te? cel szczegó?owy i automatycznie zaznacza zgod? na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, wed?ug informacji z ubieg?ego roku. Mo?esz edytowa? te dane. 

Twój e-PIT wylicza kwot? 1% podatku na podstawie aktualnych danych.