Biegi 2020

28.03.2020
Sportisimo Prague Half Marathon

Nasz kalendarz biegowy zaczynamy wyjazdowo! Wybieramy si? do naszych s?siadów, a dok?adniej do Pragi Czeskiej na pó?maraton! Uczestnicy pakiety kupuj? we w?asnym zakresie przez stron? internetow? organizatora. Nocleg wykupujemy wspólnie w jednym hostelu – p?acimy indywidualnie. Transport z Warszawy pokrywa fundacja przy zg?oszeniu si? minimum 12 osób na autokar.

Oficjalna strona biegu – https://www.runczech.com/pl

Wybierz strój Wype?nij formularz

10.05.2020
8. PKO Bia?ystok Pó?maraton

Stań na starcie w?ród biegaczy z ca?ej Polski i kilkunastu innych krajów w najwi?kszym biegu wschodniej Polski. To b?dzie prawdziwe ?wi?to biegania w stolicy Podlasia! B?dziemy towarzyszy? Ci podczas tego wydarzenia! W 2019 roku dzi?ki hojno?ci organizatorów oraz ludzi o wielkich sercach uda?o nam si? postawi? hu?tawk? dla osób poruszaj?cych si? na wózkach na Plantach w Bia?ymstoku!
Oficjalna strona biegu – http://bialystokpolmaraton.pl

Wybierz strój Wype?nij formularz

23.05.2020
15. PZU Pó?maraton Warszawski

Pierwszy raz w historii 15. PZU Pó?maraton Warszawski odb?dzie si? po zachodzie s?ońca! Za?ó? konto w akcji Biegam Dobrze i wesprzyj naszych podopiecznych. Ka?dy kto zbierze w akcji minimum 350 PLN dla Fundacji Spartanie Dzieciom – bezp?atnie b?dzie móg? wypo?yczy? strój Rekruta lub Amazonki i razem z oddzia?em Spartan i Syrenk? Warszawsk? na platformie przebiegnie dystans ponad 21 km. Tym razem bieg odb?dzie si? w nocy, a nasz oddzia? b?dzie roz?wietla? ca?? Warszaw?! ??

Oficjalna strona biegu – http://pzumaratonwarszawski.com

Wybierz strój Wype?nij formularz

21.06.2020
KRWIOBIEG WARSZAWA

Wydarzenie organizowane przez Mazowiecki Oddzia? Okr?gowy Polskiego Czerwonego Krzy?a Warszawie. Jego g?ównym celem jest promocja honorowego krwiodawstwa, promowanie zdrowego stylu ?ycia poprzez bieganie na ?wie?ym powietrzu oraz zebranie funduszy na pomoc najbardziej potrzebuj?cym krwiodawcom. Krwiobieg to wydarzenie nie tylko dla tych,? którzy? biegaj? zawodowo, amatorsko lub biegn? rano za uciekaj?cym tramwajem! Krwiobieg to miejsce dla ka?dego, komu bliskie jest pomaganie i ?wiadomo??, ?e zwyk?e ?chc?” mo?e zdzia?a? cuda i uratowa? komu? ?ycie.

Wybierz strój Wype?nij formularz

2020
41. PKO Pó?maraton Szczecin

Tym razem zabieramy Was nad samo morze i mamy nadziej?, ?e impreza na d?ugo zapadnie w Waszej pami?ci. Bieg w Spartańskim oddziale gwarantuje niezapomniane prze?ycie!

Oficjalna strona biegu – http://halfmarathon.szczecin.pl/

Wybierz strój Wype?nij formularz

27.09.2020
42. PZU Maraton Warszawski

42. PZU Maraton Warszawski to najwi?ksza biegowa impreza masowa w Polsce w 2020 roku. Mo?esz do??czy? do grupy 300 Spartan, którzy przebiegn? ulicami Warszawy. Spartanie podczas swoich biegów ?piewaj?, wydaj? okrzyki bojowe, wzbudzaj? powszechny szacunek i podziw. Od tego dnia bieganie ju? nigdy nie b?dzie dla was takie same. Ka?dy kto zbierze w akcji #BiegamDobrze minimum 350 PLN dla Fundacji Spartanie Dzieciom – bezp?atnie b?dzie móg? wypo?yczy? strój Rekruta lub Amazonki!

Zasady akcji i informacje na temat placu zabaw – http://www.rvyafin.tw/biegam-dobrze

Oficjalna strona biegu – http://pzumaratonwarszawski.com

Wybierz strój Wype?nij formularz
Wybierz strój Wype?nij formularz Regulamin

Zapisz