Wype?nij PIT, przeka? 1% podatku!

Ka?dego roku podatnicy maj? mo?liwo?? przekazywa? 1% podatku nale?nego fiskusowi, wykazanego w ich rocznej deklaracji PIT – bezpo?rednio na rzecz organizacji po?ytku publicznego. W tym roku równie? i my - Fundacja Spartanie Dzieciom przy??czyli?my si? do grona Organizacji Po?ytku Publicznego! KRS: ... More

Santa Sparta 2019

Podczas tegorocznej akcji Santa Sparta zjechali?my prawie ca?? Polsk?! Nasi Spartańscy wys?annicy wyruszli do najbardziej potrzebuj?cych dzieci z prezentami?🎄?Jako pierwsz? odwiedzili placówk? opiekuńczo-wychowawcz? w Opatowie. Wszystkie dzieci dosta?y od nas nowe i ciep?e kurtki zimowe?... More

Wigilia 2019 – Bia?ystok

?wi?teczna atmosfera dopad?a nas ju? dawno, za spraw? naszej corocznej akcji Santa Sparta i odwiedzin dzieci 🎄 Podczas naszego wyjazdu do Bia?egostoku nie tylko udali?my si? z prezentami do Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Ignatach pod Bia?ymstokiem, wzi?li?my udzia? w ... More

Biegaj i Pomagaj

Ruszamy! Wybierz dziecko, dla którego chcesz pobiec 15. PZU Pó?maraton Warszawski. Wy?lij zg?oszenie na adres fundacjaspartaniedzieciom@gmail.com i do??cz do teamu wybranego dziecka. Dla jednego podopiecznego mo?e wystartowa? maksymalnie 20 Rekrutów i Amazonek. Wszystkie zg?oszone osoby zobowi?zane s? ... More

Przeka? darowizn? Fundacji Spartanie Dzieciom i zmniejsz sobie podatek!

Fundacja Spartanie Dzieciom w 2019 roku uzyska?a status Organizacji Po?ytku Publicznego (OPP). Oznacza to, ?e darowizny przekazywane na dzia?alno?? statutow? naszej Fundacji, mog? dodatkowo zmniejszy? Twój podatek. W przysz?ym roku mo?na b?dzie równie? przekaza? swój 1% na nasz? Fundacj?! To ... More

23.05.2020 – 15. PZU Pó?maraton Warszawski

15-lecie Pó?maratonu w Warszawie to b?dzie wyj?tkowe wydarzenie! Po raz pierwszy w historii wystartujemy nie w godzinach porannych ale po zachodzie s?ońca! Z tej okazji przygotowujemy dla Was ?wietlny oddzia?, który rozpromieni ca?? tras? i sprawi, ?e b?dzie to niezapomniane prze?ycie. Ka?dy kto zbierze w ... More

Nabór dzieci do programu pomocy!

Fundacja Spartanie Dzieciom to Grupa biegowa ludzi, którzy ??cz? pasj? biegania z pomaganiem niepe?nosprawnym dzieciom. Od ponad 5 lat w strojach legendarnych Spartan na trasach maratonów i pó?maratonów zbieramy fundusze na leczenie, rehabilitacje i sprz?t rehabilitacyjny. Pomogli?my ponad 300 dzieciom, ... More

Hu?tawka dla Bia?egostoku!

To by? wielki dzień! Dzień Dziecka! ❤️ ?wi?to wszystkich naszych podopiecznych :) postanowili?my uczci? w wyj?tkowy sposób! 1 czerwca odby?o si? oficjalne otwarcie hu?tawki przeznaczonej dla dzieci poruszaj?cych si? na wózkach. Urz?dzenie stan??o na placu zabaw w bia?ostockim parku ... More

41. PZU Maraton Warszawski

Fundacja Spartanie Dzieciom to Grupa biegowa ludzi którzy ??cz? pasj? biegania z pomaganiem niepe?nosprawnym dzieciom. Od ponad 5 lat w strojach legendarnych Spartan na trasach maratonów i pó?maratonów zbieramy fundusze na leczenie, rehabilitacje i sprz?t rehabilitacyjny. Pomogli?my ponad 300 dzieciom, ... More

Królewska Przebie?ka

Tak jak obwie?cili?my, tak i zrobili?my! <3 W minion? niedziel? 12 maja stawili?my si? na Królewsk? Przebie?k? w ?azienkach aby wesprze? akcj? charytatywn?! O co chodzi?o? Sprawa by?a prosta, 300 ?mia?ków zgromadzi?o si? pod tarasem Pa?acu na Wyspie w parku tym samym wtedy firma New Balance ... More