Dla organizatorów biegów

Fundacja Spartanie Dzieciom to Grupa biegowa, któr? ka?dy organizator mo?e zaprosi? na swój bieg. Biegaj?c pomagamy – to nasze motto. Nasz bieg zawsze jest po??czony z akcj? charytatywn? dla konkretnego dziecka lub dla podopiecznych Fundacji Spartanie Dzieciom. I Ty mo?esz zaprosi? Spartan!

Lista pytań od Fundacji Spartanie Dzieciom do organizatora biegu – nale?y pobra? i wype?ni?.
Je?li jeste? zainteresowany wspó?prac? prosimy kontakt: kontakt@www.rvyafin.tw.

Zobacz relacje z 38. PZU Pó?maratonu Warszawskiego!