Spartanie

Kim jeste?my

Spartanie s? grup? biegaczy, którzy swoje zainteresowanie bieganiem d?ugodystansowym postanowili dodatkowo wzmocni? aspektem spo?ecznym. Ka?dy z nas przebieg? przynajmniej jeden maraton, ka?dy z nas trenuje systematycznie ?eby poprawi? wyniki oraz? ?eby czu? si? sprawnym i zdrowym cz?owiekiem. Poniewa? uwa?amy, ?e sportowca podziwia si? za wynik, a szanuje si? go za postaw?, postanowili?my aby nasze bieganie mia?o co najmniej 2 razy w roku oprócz celu sportowego, tak?e cel charytatywny. Swoim bieganiem i zwi?zanym z tym medialnym wsparciem chcemy pomóc dzieciom – dzieciom chorym, dzieciom niepe?nosprawnym. W naszym gronie s? osoby, które do?wiadczaj? na co dzień trudu wychowania i rehabilitacji dzieci, wi?c oprócz odruchu serca jest to rzeczywisty problem, który dostrzegamy i z którym si? zmagamy.


Pobierz prezentacj? PDF

Dlaczego Spartanie

12 wrze?nia 490 p.n.e. stoczono jedn? z najs?ynniejszych bitew w historii ?wiata – bitw? pod Maratonem. Ateńczycy zaprosili wtedy Spartan do wspólnej walki przeciwko Persom. Spartanie spó?nili si? i mogli ju? tylko podziwia? pobojowisko. 2500 lat po tych wydarzeniach chcemy da? im kolejn? szans? – chcemy aby tym razem zd??yli pomóc i ?eby sta?o si? to regu??. Od bitwy pod Maratonem i heroicznego wyczynu Filipidesa, który przyniós? do Aten wie?? o zwyci?stwie i pad? z wycieńczenia, wzi??a si? nazwa biegu maratońskiego. Poniewa? my biegamy, uwa?ali?my ?e po??czenie motywu maratońskiego i spartańskiego mo?e sta? si? symbolem pomocy. Pragniemy, aby biegowi ?Spartanie”? swoj? postaw? na trasie uhonorowali wysi?ek i heroiczn? walk? niepe?nosprawnych dzieci oraz ich rodziców o normalne funkcjonowanie w spo?eczeństwie.

Nasze odznaczenia

gold_pin_big
Ukończenie maratonu w stroju Spartanina
silver_pin_big
Ukończenie pó?maratonu w stroju Spartanina
gold_pin_big
Ukończenie biegu na 10km w stroju Spartanina
gold_pin_big
Udzia? w innym wydarzeniu

Zobacz map? z archiwum naszych startów.

Lista Spartan

Spartanie - ?ukasz Aleksandrowicz
?ukasz Aleksandrowicz Rada SpartanOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maraton
 • Moja przygoda z bieganiem rozpocz??a si? ponad pó?tora roku temu. Znalaz?em informacje o akcji Policz si? z Cukrzyc? – bieg na nieca?e 5km. To by? impuls. Chwila ?nieuwagi :)” i zapisa?em si? w?a?nie na ten Bieg. Moim motywem by?a ch?? pomocy potrzebuj?cym. Najtrudniejszy by? pocz?tek, kiedy okaza?o si?, ?e nie jestem w stanie przebiec 1 km. Ten miesi?c przygotowań kosztowa? mnie wiele pracy – jednak satysfakcja jak? mia?em wbiegaj?c na met? by?a impulsem aby dalej biega?. Przez okres nast?pnych startów w ró?nych biegach wielokrotnie spotyka?em Spartan. Zafascynowa?a mnie idea, która ??czy?a pasj? ludzi którzy biegaj? i to ?e biegaj?c pomagaj?. Do?? d?ugo ?walczy?em” ze sob? czy to dobry pomys? – taka forma pomocy. Dzi? wiem, ?e najlepsza. Je?li masz pasj? i mo?esz pomóc robi?c to co kochasz – to nie przejdziesz obok takiej inicjatywy oboj?tnie. Dlatego jestem Spartaninem
Spartanie - Ewa Anusiewicz
Ewa Anusiewicz Odznaka Specialna
 • Chc? pomaga? innym
Spartanie - Katarzyna B?k
Katarzyna B?k Odznaka SpecialnaOdznaka za 10 km
 • Nie mo?na prze?y? ?ycia tylko dla siebie. Fajna inicjatywa ?? nie mo?e mnie w niej zabrakn?? ?? !!!
Spartanie - Ryszard Bia?ogrodzki
Ryszard Bia?ogrodzki Odznaka za Maraton
 • Si?a, honor i duma to nie tylko puste s?owa – to domena prawdziwego wojownika który zawsze z najwi?kszym szacunkiem odnosi si? do Boga, Dam i Dzieci. Dzi?ki Spartanom mog? da? moje bieganie tym, którzy tego potrzebuj?. Chc? te? , aby moja ?ona i moje Dzieci mogli by? ze mnie dumni!
Spartanie - Grzegorz Boruszewski
Grzegorz Boruszewski
 • Jest to wspanialy pomys?
Spartanie - Tomasz Brzózka
Tomasz Brzózka Odznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za Maraton
 • Szalenie podoba mi si? ten pomys?.
Spartanie - Wojciech Chryciuk
Wojciech Chryciuk Odznaka Specialna
 • Lubi? biega?. Biegam rekreacyjnie dla zdrowia. Dlaczego nie zrobi? co? po?ytecznego dla chorych dzieci?
Spartanie - Natalia Czartoryska
Natalia Czartoryska
 • Poprzez bieganie chc? pomaga? chorym potrzebuj?cym dzieciom. Poniewa? nie wynik, nie nagrody si? licz?, ale u?miech dziecka, a to cenniejsze od czegokolwiek
Spartanie - Agnieszka Czepanko
Agnieszka Czepanko Odznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaSpecjalna OdznakaOdznaka za Pó?-maraton
 • Mam wewn?trzn? potrzeb? pomagania dzieciom. Dzieci, pomaganie, wspieranie i bieganie to przyjemno??. Chc? to po??czy? i zrobi? sobie prezent… bo mam dziecko,pomagam dzieciom i biegam ….i tylko biegam a jak b?d? biega?a z dodatkowa motywacj? i celem to b?dzie kapitalnie!!! No i moje dziecko zobaczy ?e bieganie to cel i korzy?ci ?? i ?e to kawa?ek serca te? jest
Spartanie - Anna Cie?luk
Anna Cie?luk Odznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka Specialna
 • Z potrzeby serca
Spartanie - Robert Cie?lak
Robert Cie?lak
 • Chc? pomóc dzieciom
Spartanie - Katarzyna Dobaj
Katarzyna Dobaj Zarz?d SpartanOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za MaratonOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za Maraton
 • Lubi? biega? i robi? to dla frajdy. Sama jestem mam? na szcz??cie dwójki zdrowych dzieci wi?c ch?tnie pomog? ludziom, którzy nie maj? tyle szcz??cia co ja. Je?li jeszcze mog? w tym celu wykorzysta? moj? pasj? to uczyni? to tym ch?tniej. ??
Spartanie - Marcin Duliński
Marcin Duliński Odznaka za MaratonSpecjalna odznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maratonSpecjalna odznakaOdznaka za MaratonSpecjalna odznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonSpecjalna Odznaka
 • Bieganiem zarazi? mnie Micha? Le?niewski? i tak jak Micha? walcz? z chorob? mojego 8 letniego synka. Doskonale wiem co znaczy niepe?nosprawno??, dlatego ?ka?dy krok,? ból? mi??ni i kropl? potu po?wi?cam?wszystkim? niepe?nosprawnym dzieciom.
Spartanie - Przemys?aw Dygdoń
Przemys?aw Dygdoń Odznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonOdznaka za MaratonOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maraton
 • Mam czwórk? zdrowych dzieci i chc? pomóc tym, którzy nie mieli tyle szcz??cia.
Spartanie - Krzysztof Dyl?gowski
Krzysztof Dyl?gowski
 • Poniewa? jest to pozytywna inicjatywa wywo?uj?ca u?miech na twarzy. Mog? pomóc innym jednocze?nie dobrze si? bawi?c.
Spartanie - Adam Dzieliński
Adam Dzieliński Odznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka Specialna
 • Szczytna idea, podoba mi si?.
Spartanie - Aleksander Gabry?
Aleksander Gabry?
 • W ?yciu warto si? stara?, zarówno dla siebie jak i dla innych. A poza tym – stop waiting for things to happen – go out and make them happen!!!
Spartanie - Jacek Gardener
Jacek Gardener
 • Chc? pokaza?, ?e biega? mo?na nie tylko dla rekordów ?yciowych.
Spartanie - Grzegorz Ga??zia
Grzegorz Ga??zia Odznaka za Pó?-maratonOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za 10 kmSpecjalna odznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka Specialna
 • Bo idea s?uszna
Spartanie - Pawe? Go??biowski
Pawe? Go??biowski
 • Pragn? zosta? Spartaninem gdy? chc? biega? nie tylko dla siebie.
Spartanie - Andrzej Gorzawski
Andrzej Gorzawski Odznaka za 10 km
 • Sport odgrywa w moim ?yciu wa?n? rol?, podobnie jak wolontariat. Po??czenie tych dwóch elementów b?dzie jakim? wewn?trznym spe?nieniem. Dodatkowo my?l?, ?e moja osoba, z racji wykszta?cenia, do?wiadczenia oraz zainteresowań mo?e wiele wnie?? do Ruchu.
Spartanie - Jerzy Grzesiak
Jerzy Grzesiak Odznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmSpecjalna Odznaka
 • Ma?e, niepe?nosprawne dzieci zwykle nie s? nawet ?wiadome swojej sytuacji. To powoduje, ?e mi?kn? najtwardsze serca.
  Idea Spartanie Dzieciom, dzisiaj kilkudziesi?ciu, a docelowo 300 Spartan biegn?cych maraton w pe?nym rynsztunku, przebija si? przez szum medialny i zwraca wi?ksz? uwag? Polaków na potrzeby swoich ma?ych, dotkni?tych przez los rodaków.
  Tak im pomagamy. I Ty do??cz do nas.
Spartanie - Pawe? Iwanicki
Pawe? Iwanicki
 • To b?dzie mój trzeci maraton, ale pierwszy w takim stroju, pierwszy w tak doborowym towarzystwie i pierwszy, w którym mam nadziej? nasz wysi?ek prze?o?y si? na pomoc dzieciom, które takiej pomocy potrzebuj?.
Spartanie - Pawe? Jach
Pawe? i Maciek Jach
 • Nie mo?e nas zabrakn?? w?ród Spartan, którzy pomagaj? niepe?nosprawnym dzieciom – wesprzemy ich si?? naszego rydwanu. Równie? dlatego ?eby pokaza?, ?e po prostu mo?na.
Spartanie - Damian Jankowski
Damian Jankowski Odznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka za Maraton
 • Mam mo?liwo?ci i ch?ci by pomaga? innym
Spartanie - ?ukasz Jaroszewski
?ukasz Jaroszewski Odznaka za MaratonOdznaka Specialna
 • Chc? pomóc dzieciom bo tak trzeba.
Spartanie - Zbigniew Jaworowski
Zbigniew Jaworowski Odznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka Specialna
 • By da? co? od siebie innym
Spartanie - Aleksandra Jaworska
Aleksandra Jaworska Odznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka SpecialnaOdznaka za Pó?-maraton
 • Chc? pomóc potrzebuj?cym. Biegn? tak?e dla samej siebie oraz dla promocji biegania.
Spartanie - Mariusz Kapusta
Mariusz Kapusta Odznaka za 10 kmOdznaka SpecialnaSpecjalna OdznakaOdznaka Specialna
 • Zacz??em biega? dla siebie. Pó?niej okaza?o si?, ?e daj? tym przyk?ad moim dzieciom. Zdobywanie ?yciówek daje motywacj? i jest fajne, ale równie dobrze mog? biega? i jednocze?nie razem z ciekawymi lud?mi robi? co? co ma g??bszy sens. M?dre przys?owie g?osi: je?eli widzisz, ?e kto? idzie tam, gdzie Ty to do??cz do niego.
Spartanie - Anna Karczewska
Anna Karczewska Odznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaSpecjalna Odznaka
 • Nie ukrywam, ?e to m?? zarazi? mnie mi?o?ci? do biegania i
  pomagania potrzebuj?cym.
Spartanie - Robert Karpiński
Robert Karpiński Zarz?d SpartanOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za MaratonSpecjalna odznakaSpecjalna OdznakaOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka SpecialnaOdznaka za Pó?-maraton
 • Ka?dy by chcia?, ?eby ?wiat by? idealny. Niestety nie jest. Gdy jest si? zdrowym i silnym mo?na wszystko. Niestety nie wszyscy s? zdrowi i silni. Biegn?, bo cho? jestem zdrowy i silny to pami?tam, ?e s? inni, którzy potrzebuj? pomocy. Mo?e kto? patrz?c na mnie, do?o?y cegie?k? do budowy lepszego ?wiata.
Spartanie - Janusz K?cik
Janusz K?cik Rada SpartanOdznaka za MaratonSpecjalna odznakaOdznaka za 10 kmSpecjalna odznakaSpecjalna OdznakaOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaSpecjalna odznakaOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za MaratonOdznaka SpecialnaOdznaka za Pó?-maraton
 • Biegaj?c staram si? „odkr?ci?” swój zegar biologiczny, bo b?d?c d?u?ej sprawnym mog? s?u?y? sw? pomoc? innym. Zaproszony do projektu Spartan przez jego pomys?odawc? Micha?a Le?niewskiego, jestem dumny i czuj? ogromn? odpowiedzialno??, bo nikt inny z nas nie zna, tak jak Micha?, do?wiadczeń i potrzeb rehabilitacji dzieci.
Andrzej Ko?kowski
Andrzej Ko?kowski Odznaka za MaratonOdznaka SpecialnaOdznaka za Pó?-maraton
 • Chc? pomaga? najbardziej niewinnym i bezbronnym – DZIECIOM. Dobro powraca!
Piotr Krokuc
Piotr Korkuc Odznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maraton
 • Pomaganie dzieciom uzale?nia, ale to mi?e uzale?nienie
Spartanie - Tomasz Ko?mider
Tomasz Ko?mider Odznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za Maraton
 • Bieganie dla samego faktu osi?gni?cia mety wy?cigu przesta?o by? dla mnie priorytetem.
  Chcia?bym aby mój wysi?ek w?o?ony w bieg nie zostawa? tylko „w butach” i medalu na ?cianie. Interesuj? mnie ultramaratony i traile. Jestem bardzo szcz??liwy mog?c do??czy? do grupy Spartan a co najwa?niejsze za tym przez wysi?ek i treningi pomaga? dzieciakom.
Spartanie - Dorota Kowalewska
Dorota Kowalewska Specjalne OdznaczenieOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonOdznaka SpecialnaOdznaka za Pó?-maraton
 • Uj??a mnie idea biegania i pomagania. To bedzie mój wklad w szcze?liwe ?ycie dla tych maluchów. Jestem mam? i wiem ?e najpiekniejszym darem dla rodzica jest szcz?sliwe dziecko.
Spartanie - Miros?aw Krajka
Miros?aw Krajka Odznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka za Maraton
 • bo mia?em to szcz?scie wiele dostaj?c i cho? nie mam a? tak wiele, ch?tnie si? podziel? z tymi, którzy mieli mniej szcz??cia
 • bo los oszcz?dzi? mi wielu z?ych rzeczy, za które staram si? odwdzi?cza? na mo?liwie ka?dym kroku
 • bo po poznaniu informacji o Was ka?dy przebiegni?ty metr ju? nie cieszy jak dawniej, skoro nie by? wykorzystany jego potencja? poszed? on po cz??ci na marne
 • bo dotychczasowa motywacja do po prostu ukańczania dystansów ju? nie wystarcza
 • bo ?ycie jest tak nieprzewidywalne, skoro dzi? ma si? zdrowie i si??, nie oznacza to, ?e tak b?dzie wiecznie
 • bo omin??a mnie mo?liwo?? przynale?no?ci wojskowej, w ten sposób mog? to nadrobi? pozostaj?c pacyfist?:)
 • bo marzeniem ka?dego ch?opca jest biega? w pelerynie czyni?c dobro:)
 • bo inaczej nie wypada”
Spartanie - Micha? Krempa
Micha? Krempa Odznaka za Pó?-maratonSpecjalna odznakaSpecjalna OdznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za Pó?-maraton
 • Biega? nie tylko dla siebie, ale równie? dla innych…? bezcenne.
Spartanie - Adam Król
Adam Król Rada SpartanOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za MaratonOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za MaratonOdznaka za Maraton
 • Micha?a pozna?em w 2007 r. na maratonie w Rzymie biegli?my ze sob? do 30km. To cz?owiek o wielkim sercu, który stara si? pomóc wielu dzieciom. Do tej pory nie wiedzia?em jak bym móg? pomóc Micha?owi i teraz znajduj? tak? mo?liwo??.
Spartanie
Dariusz Kucharski Rada SpartanSpecjalna OdznakaOdznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za pomocOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaSpecjalna OdznakaOdznaka SpecialnaOdznaka za Pó?-maraton
 • Bo przez moj? pasj? mog? pomóc przysz?o?ci – bo dzieci to nasza przysz?o?? i to One po Nas zostan?
Spartanie
Micha? Kwiatkowski
 • Pomoc bardziej potrzebuj?cym od siebie …
Spartanie - Micha? Lancman
Micha? Lancman Odznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 km
 • skoro biegam i sprawia mi to przyjemno?? a przy okazji mog? pomóc dzieciom to nie ma nad-czym si? zastanawia?.
Spartanie
Piotr Laskowski
 • Nie jest to mój pierwszy bieg w stroju wi?c wiem, ?e takie bieganie jest cool, kibice si? ciesz? jak dzieci, maratończycy pozdrawiaj?, no a potem telewizja, radio, fotoreporterzy, wywiady – same zalety ?? Je?li do tego doda? szczytny cel to ju? pe?nia szcz??cia.
Spartanie
Micha? Le?niewski Szef SpartanOdznaka za MaratonSpecjalna odznakaOdznaka za 10 kmSpecjalna odznakaSpecjalna OdznakaOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za MaratonSpecjalna odznakaSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonSpecjalna odznakaOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka SpecialnaSpecjalna OdznakaSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonOdznaka SpecialnaOdznaka za Pó?-maraton
 • Od dziesi?ciu lat walcz? z chorob? swojej córki, wiem czym jest wiara w lepsze jutro i nadzieja, ?e b?dzie lepiej. Ka?dego dnia do?wiadczam jak ci??ko jest w polskich warunkach ?y? i radzi? sobie z nietolerancj? i brakiem wsparcia wychowuj?c niepe?nosprawne dziecko. Prowadz? o?rodek rehabilitacyjny dla dzieci niepe?nosprawnych, widz? jak walcz? ka?dego dnia o ka?dy krok w swoim ?yciu – my poka?emy im, ?e jeste?my z nimi. Chcemy, aby dzi?ki naszej akcji jak najwi?cej dzieci mia?o szans? powrotu do zdrowia!
Spartanie
Marcin Lewandowski Odznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za pomocSpecjalna Odznaka
 • Skoro w tak weso?y sposób mo?na pomóc, to trzeba!
Spartanie
Ela Mandygraf-Majdan Odznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za pomocSpecjalna OdznakaSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maraton
 • „?ycie nie tylko po to jest, by bra?
  ?ycie nie po to, by bezczynnie trwa?
  i aby ?y? siebie samego trzeba da?”
Spartanie
?ukasz Majdan Zarz?d SpartanOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za 10 kmSpecjalna odznakaOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmSpecjalna odznakaOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka za pomocOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maraton
 • Podziwiam Micha?a Le?niewskiego i to co robi dla dzieci. Chcia?bym si? do??czy? do tej wspania?ej inicjatywy, która pozwala pokaza? sens biegania nie tylko dla siebie, ale równie? dla innych.
Spartanie
Patryk Manterys Odznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za Maraton
 • Mozolny d?ugi bieg w stroju to cos wi?cej ni? pokonanie dystansu, presti? czy owacje wiwatuj?cego t?umu bo tam w sercu kryje si? inna rado??. Do?wiadczenia, które spotka?y mnie w ?yciu otwar?y moje oczy na potrzeby tych najmniejszych. I chocia? nie pomo?emy wszystkim to wspólnymi si?ami mo?emy zrobi? naprawd? wiele.
Spartanie
Marcin Matysiak
 • Jest to niesamowita inicjatywa i nie mo?e mnie tu zabrakn??.
Spartanie
Karolis Merkys
 • I am running marathons and want to help promote this charity effort and participate raising the funds
Spartanie - Rafa? Milewski
Rafa? Milewski Odznaka SpecialnaOdznaka za Maraton
 • Zacz??em biega? w 2010 roku. W 2013 zmobilizowa?em si? do przebiegni?cia pó?amratonu i maratonu. Chc? kontynuowa? swoj? przygod? z bieganiem a jednocze?nie chcia?bym po??czy? t? pasj? z pomaganiem innym i propagowaniem sportu jakim jest bieganie.
Spartanie
Sylwia M?odecka Odznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka Specialna
 • Chcia?abym pomaga? dzieciom, du?o biegam 23tys km od wiosny 2010, bior? udzia? w kilkunastu biegach ulicznych rocznie i szkoda marnowa? te km ??
Spartanie
Piotr Mocny Odznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za pomocOdznaka za Maraton
 • Zawsze chcia?em pomóc innym, zw?aszcza dzieciom i nie wiedzia?em jak. Sam mam dzieci, a pomys? grupy Spartan jest rewelacyjny.
Spartanie
Andrew Mossop Odznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka za Maraton
 • Chc? pomóc dzieciom
Spartanie
Jerzy Natkański Odznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za 10 km
 • Chc? pomóc
Spartanie
Wiktor Nowak Rada SpartanOdznaka za 10 kmOdznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maraton
 • Jestem trze?wym alkoholikiem. Pomaganie innym a w szczególno?ci dzieciom jest jednym z celów mojego trze?wego ?ycia
Spartanie - Piotr Ochman
Piotr Ochman
 • Staram si? pomaga? i bra? udzia? w akcjach charytatywnych a je?eli mo?na to robi? przez bieganie w tak spektakularny sposób i na taki cel – to musz? si? przy??czy?. Dodatkowo moim zdaniem co? kibicom od biegaczy te? si? nale?y, im wi?cej Spartan tym oczywi?cie wi?ksze kwoty zebrane ale te? wi?cej kibiców wyrwanych z pewnej codzienno?ci, przynajmniej ja tak mia?em jak zobaczy?em Spartan w Maratonie W. jakie? 3 lata temu – by?em w szoku naprawd? mnie to natchn??o:)
Spartanie
Arkadiusz Orzechowski Odznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za Pó?-maratonSpecjalna OdznakaSpecjalna odznakaOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maraton
 • Chc? wybiega? zdrowie dla chorych dzieci.
Spartanie - Andrzej Owsiński
Andrzej Owsiński
 • jest to cel szczytny i jedna z niewielu okazji, kiedy mo?na co? fajnego zrobi? w obszarze biegania.
Spartanie - Jan Pob?ocki
Jan Pob?ocki Odznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maraton
 • pomaganie jest czym? wspania?ym
Spartanie
Mateusz Pietruliński Odznaka za 10 kmOdznaka SpecialnaSpecjalna OdznakaSpecjalna OdznakaOdznaka SpecialnaOdznaka za Pó?-maraton
 • Jeste? tyle warty ile dajesz z siebie! – Dobro wraca…
Spartanie
Pawe? Popio?ek
 • Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
Spartanie
Leszek Porowski
 • Bo to dobry pomys? ??
Spartanie
Leszek Proc Odznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maraton
 • Chc? pomaga? dzieciom.
Spartanie - Arkadiusz Ptak
Arkadiusz Ptak Odznaka za 10 km
 • „?ycie nie tylko po to jest , by bra?
  ?ycie nie po to, by bezczynnie trwa?
  I aby ?y? siebie samego trzeba da?”
Spartanie
Micha? Reszke Odznaka za MaratonOdznaka za 10 kmSpecjalna odznakaSpecjalna OdznakaOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonSpecjalna odznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmSpecjalna odznakaOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za Maraton
 • Uwa?am, ?e warto naszym wysi?kiem i pasj? jak? wk?adamy w maraton pomóc chorym dzieciom.
Spartanie Dzieciom - Eliza Ró?owicz
Eliza Ró?owicz Rada SpartanOdznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka SpecialnaOdznaka za Pó?-maraton
 • Nie ma dla mnie wi?kszej rado?ci i poczucia spe?nienia jak pomoc innym zw?aszcza chorym dzieciom. Sama jestem mam? i wiem jak wiele mi?o?ci i troski im potrzeba i jak wiele rado?ci w serduchu mo?e spowodowa? szczery u?miech malucha ??
Spartanie
Tristan Sakura
 • Support awareness for helping children in need.
Spartanie
Ariel Salm Odznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za Maraton
 • Bieganie zmieni?o moje ?ycie. Teraz chc? pomóc innym, robi?c to co kocham.
Spartanie
Miros?aw Serwaczyński Rada SpartanSpecjalna OdznakaOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za MaratonSpecjalna odznakaOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmSpecjalna OdznakaOdznaka SpecialnaOdznaka za Pó?-maraton
 • Nie ka?dy, kto chce pomaga? innym, mo?e przebiec maraton, ale ka?dy, kto potrafi przebiec maraton, mo?e te? pomaga? innym.
Spartanie
Daria S?pka Zarz?d SpartanOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za 10 kmSpecjalna odznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka SpecialnaOdznaka za Pó?-maraton
 • Bieganie pomaga mi. Niech pomaga te? innym.
Spartanie
Mariusz Siwiec Odznaka SpecialnaOdznaka za Maraton
 • ?ycie nie po to jest, by bra?
  ?ycie nie po to jest, by bezczynnie sta?
  I aby ?y? siebie samego trzeba da?.
Spartanie
Daniel Skiba Odznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 km
 • Urodzi?em si? aby pomaga? i w przysz?o?ci chcia?bym si? temu odda?
Spartanie
Marta Solska Odznaka za Pó?-maraton
 • Bo chc? pomaga?
Spartanie
Bart?omiej So?owiej
 • Wierz? w to co robi Micha? dla dzieciaków. Przy takich wyzwaniach wszystkie samotnie przebiegni?te kilometry i ca?y ten wysy?ek nabieraj? sensu.
Spartanie
Maciej Stefaniak
 • Chc? rozpropagowa? bieganie charytatywne – dla wa?nego celu.
Spartanie - Hanna Sypniewska
Hanna Sypniewska Odznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maraton
 • Pi?kna sprawa- pomaga? dzieciom
Spartanie
Miros?aw Szymczak Odznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maratonOdznaka za 10 kmSpecjalna odznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmSpecjalna Odznaka
 • Bieganie ze Spartanami, to znakomite po??czenie przyjemnego pomagania potrzebuj?cym z po?ytecznym bieganiem
Spartanie
Ewa ?miechowska Odznaka SpecialnaOdznaka za 10 km
 • Dzi?ki tej inicjatywie moja pasja, któr? jest bieganie b?dzie mia?a wi?cej sensu.
Spartanie
Janusz ?roda Odznaka SpecialnaOdznaka za Maraton
 • Jestem biegaczem amatorem, je?li mog? po??czy? przyjemno?? biegania z mo?liwo?ci? pomocy dzieciom, to b?d? si? czu? zaszczycony .
Spartanie
Ewelina ?wi?tek Odznaka za Pó?-maratonSpecjalna odznakaOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maratonOdznaka Specialna
 • Mam niepe?nosprawn? kuzynk?. Wiem, ile w?o?ono pracy by mog?a chodzi? i cho? troch? mówi?. Je?eli realizuj?c swoj? pasj? mog? do?o?y? cegie?k? do poprawy jako?ci ?ycia innych dzieci, to chc? to robi?.Chcia?abym te? zmotywowa? inne dziewczyny do biegania biegów d?ugich, a akcja charytatywna jest skuteczn? zach?t? dla wra?liwych kobiecych serc ??
Spartanie
Pekka Taipele
 • Jest to ?wietna inicjatywa w szczytnym celu, a jestem pe?en oczekiwań, jak to wyjdzie.
Spartanie
Jacek Tr?becki Odznaka za MaratonOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za 10 kmOdznaka za MaratonOdznaka za Pó?-maraton
 • Pomagam bo tak trzeba
Spartanie
Marcin Troniarz
 • Pozytywnie zakr?ceni ludzie, pe?ni dobrej, pozytywnej energii, nie przechodz? oboj?tnie obok tego typu projektów, szczególnie gdy przy?wieca im szczytny cel.
Spartanie - Rafa? Urbanowicz
Rafa? Urbanowicz Odznaka za 10 km
 • By da? co? od siebie innym
Spartanie
Aleksander Uszok Odznaka za Maraton
 • Pi?kna idea. Mieszkaj?c w UK bra?em ju? udzia? w akcjach charytatywnych przy okazji biegania, tam taka forma zbiórek jest mocno upowszechniona. A pomys? ze Spartanami wydaje mi si? dodatkowo pozytywnie odjechany, wi?c chcia? bym si? w to w??czy?. Biegam sporo, wi?c kilka biegów spokojnie mog? po??czy? z t? piekn? ide?. Tylko kwestia za?atwienia z ?on? kolejnego wydatku ??
Spartanie
Micha? Wojciechowski Odznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka Specialna
 • Zaczyna?em biega? z my?l? o sobie i zrealizowa?em swoje cele – teraz b?d? biega? dla dzieci i postaram si? realizowa? cele Spartan
Spartanie
Piotr Zacharek Specjalna odznaka
 • Do naszej pasji trzeba doda? jeszcze dodatkowy cel – pomoc innym. Bieganie robi si? coraz popularniejsze – biegam tylko 5 lat, ale widz? olbrzymi? ró?nic?. Idea biegania jako sposobu na ?ycie, zdrowie i dobre samopoczucie jest ju? mocno nag?o?niona. Teraz czas na prac? wokó? biegania nie tylko dla siebie, ale te? i innych.
Spartanie - Aneta Zaj?czkowska
Aneta Zaj?czkowska Odznaka SpecialnaOdznaka za 10 km
 • uwielbiam biega? i lubi? pomaga? ??
Spartanie
Grzegorz Zieliński Rada SpartanOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka za Pó?-maratonOdznaka SpecialnaOdznaka za MaratonOdznaka za 10 kmOdznaka za 10 kmOdznaka Specialna
 • Bieganie i pomaganie dzieciom to podwójna rado??
Spartanie
Micha? Zieliński Odznaka SpecialnaOdznaka za MaratonSpecjalna OdznakaOdznaka SpecialnaOdznaka za Pó?-maraton
 • Bo towarzysz? Wam i Waszym dzia?aniom od Maratonu Krakowskiego 2013 i widz? wa?ne rzeczy które robicie i jak dobrze potraficie si? przy tym bawi?. Chc? by? warto?ciow? cz?sci? tych rzeczy i reprezentowa? Spartan.
Spartanie - Pawe? Zió?kowski
Pawe? Zió?kowski Odznaka SpecialnaOdznaka za 10 km
 • Chc? biegaj?c pomaga?

1005462_689048327803722_5408609612976839630_n

Do??cz do nas!