Statut Fundacji

STATUT? FUNDACJI ?SPARTANIE DZIECIOM

Tekst jednolity

(po zmianach dokonanych uchwa?? z 19.11.2019 r.)

§ 1

Fundacja pod nazw? Fundacja SPARTANIE DZIECIOM, zwana dalej „Fundacj?”, zosta?a ustanowiona przez Micha?a Le?niewskiego (?Fundator”)

§ 2

Fundacja dzia?a na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984?r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203, ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzib? Fundacji jest miasto Warszawa.

Fundacja dzia?a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie niezb?dnym dla w?a?ciwego realizowania celów Fundacja mo?e prowadzi? dzia?alno?? poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz pos?ugiwa? si? t?umaczeniem nazwy w wybranych j?zykach obcych.

Fundacja mo?e tworzy? oddzia?y, o?rodki i biura.

Fundacja mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?, przy czym ?rodki kapita?u za?o?ycielskiego przeznaczone na ten cel wynosz? 1.000 z? (jeden tysi?c z?otych).

Fundacja mo?e tworzy? spó?ki, b?d? przyst?powa? do nich, a tak?e przyst?powa? do innych fundacji.

Dzia?alno?? gospodarcza Fundacji mo?e by? prowadzona wy??cznie jako dodatkowa w stosunku do dzia?alno?ci po?ytku publicznego.

§ 4

Fundacja ma osobowo?? prawn?. Fundacja u?ywa piecz?ci z nazw? Fundacji.

Fundacja mo?e u?ywa? wyró?niaj?cego j? znaku graficznego b?d? logo.

Fundacja mo?e ustanowi? odznaki, medale honorowe b?d? inne wyró?nienia i przyznawa? je osobom fizycznym b?d? innym podmiotom, zas?u?onym dla Fundacji.

§ 5

Ministrem w?a?ciwym ze wzgl?du na cele Fundacji jest Minister w?a?ciwy do spraw Sportu.?

CELE? FUNDACJI

§ 6

Celami Fundacji s?:

1) pomoc w leczeniu, rehabilitacji, terapii oraz edukacji dzieci i m?odzie?y, w szczególno?ci niepe?nosprawnej,?

2) propagowanie aktywno?ci fizycznej, w szczególno?ci w?ród dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odp?atnej i nieodp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego w postaci::

1) finansowanie leczenia, rehabilitacji, terapii oraz edukacji dzieci i m?odzie?y, w szczególno?ci niepe?nosprawnej,

2) zakup sprz?tu rehabilitacyjnego i sprz?tu sportowego dla dzieci i m?odzie?y, w szczególno?ci niepe?nosprawnej,

3) organizowanie b?d? wspieranie finansowe obozów, zaj?? sportowych i innych form wypoczynku i spotkań integracyjnych, a tak?e warsztatów tematycznych dla dzieci i m?odzie?y, w szczególno?ci niepe?nosprawnej,

4) inicjowanie i wspieranie finansowe programów, w tym edukacyjnych, s?u??cych dzieciom i m?odzie?y, w szczególno?ci niepe?nosprawnej,

5) organizowanie imprez sportowych b?d? uczestniczenie w takich imprezach, w szczególno?ci w biegach d?ugodystansowych w celu pozyskania ?rodków na dzia?alno?? po?ytku publicznego Fundacji,

6) wspó?prac? z organami administracji samorz?dowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranic?,

7) inicjowanie, organizowanie, finansowanie akcji maj?cych na celu zebranie ?rodków finansowych i rzeczowych na realizacj? celów Fundacji,

8) dzia?alno?? grupy biegowej ?Spartanie Dzieciom”,

9) podejmowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych.

§ 8

Fundacja mo?e wspiera? dzia?alno?? innych podmiotów prowadz?cych dzia?alno?? zbie?n? z jej celami.

W dzia?alno?ci Fundacji zabronione jest:?

1) udzielanie po?yczek lub zabezpieczania zobowi?zań maj?tkiem Fundacji w stosunku do cz?onków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi cz?onkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostaj?? w zwi?zku ma??eńskim, we wspólnym po?yciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi”,

2) przekazywanie maj?tku Fundacji na rzecz cz?onków organów Fundacji,? pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich, w szczególno?ci, je?eli przekazanie to nast?puje bezp?atnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie maj?tku Fundacji na rzecz cz?onków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich, chyba ?e to wykorzystanie bezpo?rednio wynika z celu statutowego,

4) dokonywanie zakupu towarów lub us?ug od podmiotów, w których uczestnicz?? cz?onkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich lub po cenach wy?szych ni? rynkowe.

MAJ?TEK? FUNDACJI

§ 9

Maj?tek Fundacji stanowi kapita? za?o?ycielski oraz ?rodki nabyte przez Fundacj? w toku dzia?ania. Kapita? za?o?ycielski tworzy wk?ad Fundatora w wysoko?ci 2000 z?otych.

Dochodami Fundacji s?:

a) rzeczowe i gotówkowe darowizny, spadki, zapisy i inne nieodp?atne przysporzenia (dotacje, subwencje, granty itp.), otrzymywane z terenu Polski oraz zagranicy;

b) odsetki od kwot zdeponowanych na kontach bankowych;

c) (usuni?ty);?

d) dochody z dzia?alno?ci gospodarczej Fundacji;

e) (usuni?ty).

§ 10

Dochody pochodz?ce z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji lub grantów mog? by? wykorzystane na realizacj? wszystkich celów Fundacji, chyba, ?e dane ?rodki winny by? wydatkowane w sposób wskazany przez podmiot stawiaj?cy je do dyspozycji Fundacji.

Fundacja przeznacza nadwy?k? przychodów nad kosztami na dzia?alno?? po?ytku publicznego opisan? w § 7 Statutu.?

ORGANY? FUNDACJI

§ 11

Organami Fundacji s?: Rada Fundacji i Zarz?d Fundacji.

§ 12

Rada Fundacji

Rada Fundacji sk?ada si? z osób wskazanych przez Fundatora, z zastrze?eniem ust. 2. Pierwszy sk?ad Rady Fundacji powo?uje Fundator.?

Rada Fundacji mo?e powo?a? do Rady osoby trzecie, uchwa?? podj?t? wi?kszo?ci? co najmniej 3/4 g?osów oddanych przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków Rady na posiedzeniu.

W przypadku ?mierci, ust?pienia b?d? odwo?ania cz?onka Rady z jej sk?adu, pozostali cz?onkowie Rady mog? dokona? wyboru uzupe?niaj?cego, w trybie okre?lonym w pkt.2 tego paragrafu.

O ust?pieniu cz?onek Rady winien zawiadomi? na pi?mie, bez konieczno?ci podania uzasadnienia.

Odwo?anie cz?onka Rady nast?puje uchwa?? Rady, w sposób okre?lony w pkt.2 tego paragrafu, je?eli osoba ta uchyla si? od obowi?zków zwi?zanych z t? funkcj?, z racji wieku b?d? choroby niezdolna jest do sprawowania funkcji cz?onka Rady b?d? post?puje w sposób sprzeczny z celami Fundacji i dobrymi obyczajami.

Rada Fundacji liczy od trzech do pi?ciu osób. Je?eli liczba cz?onków Rady Fundacji b?dzie mniejsza ni? trzy osoby, pozostali cz?onkowie Rady winni niezw?ocznie uzupe?ni? sk?ad Rady do co najmniej trzech osób.?

Rada wybiera spo?ród siebie Przewodnicz?cego i Wiceprzewodnicz?cego.

Fundator mo?e odwo?a? ka?dego cz?onka Rady, bez ograniczeń wskazanych w ust. 5.?

Cz?onkowie Rady Fundacji:

1) nie mog? by? cz?onkami Zarz?du ani pozostawa? z nimi w zwi?zku ma??eńskim, we wspólnym po?yciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podleg?o?ci s?u?bowej;

2) nie mog? pe?ni? funkcji w Radzie Fundacji, je?li byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe.

§ 13

Do zakresu dzia?ania Rady Fundacji nale?y:

a) okre?lanie rodzajów dzia?alno?ci b?d? kierunków dzia?ania Fundacji,

? b) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarz?du z dzia?alno?ci Fundacji oraz sprawozdań finansowych,

? c) dokonywanie zmian statutu Fundacji i jej celów,

? d) wyra?anie zgody na po??czenie b?d? likwidacj? Fundacji,?

? e) wyra?anie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomo?ci (udzia?u), b?d? prawa u?ytkowania wieczystego (udzia?u) oraz ich obci??anie prawami rzeczowymi ograniczonymi,

? f) uchwalanie bud?etu Fundacji, po przedstawieniu jego projektu przez Zarz?d,

? g) powo?ywanie i odwo?ywanie ca?ego Zarz?du b?d? jego Cz?onków,

? h) nadzór nad dzia?alno?ci? Zarz?du,

? i) decydowanie, czy cz?onkom Zarz?du przys?uguje wynagrodzenie i ustalenie wysoko?ci tego wynagrodzenia,

? j) tworzenie i znoszenie oddzia?ów, o?rodków i biur oraz tworzenie b?d? przyst?powanie do spó?ek oraz do innych fundacji,

k) tworzenie i znoszenie w Fundacji grup tematycznych, kó? zainteresowań i innych form integracji i wspó?pracy osób i ?rodowisk, zajmuj?cych si? dzie?mi i m?odzie?? niepe?nosprawn?, o ile statut nie stanowi inaczej,

? ? l) uchwalenie Regulaminu Pracy Rady Fundacji i Zarz?du Fundacji, o ile Rada Fundacji uzna to za konieczne,

? ? ? ?) wyra?enie zgody na zaci?gniecie przez Zarz?d zobowi?zania o warto?ci przekraczaj?cej 10000 z?,

m) wyra?anie zgody na zatrudnienie pracowników Fundacji,

n) inne sprawy okre?lone w statucie.

Nadzór nad dzia?alno?ci? Zarz?du obejmuje w szczególno?ci:

? a) ??danie wszelkich wyja?nień zwi?zanych z t? dzia?alno?ci? i wgl?du do dokumentów, w tym tak?e dotycz?cych finansów Fundacji,

? b) kontrol? wykonania uchwa? Rady i innych przedsi?wzi?? dokonywanych przez Fundacj?.?

c) przestrzeganie zasad dzia?alno?ci Fundacji okre?lonych w § 8.

§ 14

1) Uchwa?y Rady Fundacji zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onków Rady, z wyj?tkiem uchwa? w sprawie zmian Statutu, w sprawie po??czenia b?d? likwidacji Fundacji, odwo?ywania i powo?ywania Zarz?du i zmian w sk?adzie Zarz?du i innych spraw, dla których przewidziano w Statucie wi?kszo?? co najmniej 3/4 g?osów oddanych. W razie równej liczby g?osów decyduje g?os Przewodnicz?cego obradom.

2) Obradom Rady Fundacji przewodniczy Przewodnicz?cy Rady b?d? Wiceprzewodnicz?cy Rady b?d? cz?onek Rady wskazany przez Przewodnicz?cego Rady.

3) Posiedzenia zwyczajne Rady Fundacji odbywaj? si? co najmniej raz w roku. Inne posiedzenia Rady Fundacji odbywaj? si? w miar? potrzeb i zwo?ywane s? przez Przewodnicz?cego, na pro?b? Zarz?du, b?d? co najmniej dwóch Cz?onków Rady. Zwo?anie mo?e nast?pi? w przy pomocy ?rodków audiowizualnych b?d? teletechnicznych, w sposób nie budz?cy w?tpliwo?ci co do to?samo?ci adresata – Cz?onka Rady Fundacji.

4) Uchwa?y mog? zapada? tak?e bez odbycia posiedzenia przy u?yciu ?rodków audiowizualnych b?d? teletechnicznych w sposób nie budz?cy w?tpliwo?ci co do osoby g?osuj?cej – Cz?onka Rady Fundacji.

5) Cz?onkowie Rady Fundacji nie pobieraj? wynagrodzenia za udzia? w pracach Rady.

§ 15

Zarz?d Fundacji

1) Zarz?d sk?ada si? z dwóch do sze?ciu cz?onków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Zarz?d powo?ywany jest na czas nieoznaczony.

2) Fundator powo?uje pierwszy sk?ad Zarz?du.

3) Zarz?d Fundacji kieruje bie??c? dzia?alno?ci? Fundacji i reprezentuje j? na zewn?trz.

4) Zarz?d jest w?a?ciwy we wszystkich sprawach Fundacji nie zastrze?onych dla Rady Fundacji.

5) Do sk?adania o?wiadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest wspó?dzia?anie dwóch cz?onków Zarz?du ??cznie.?

6) Do wykonania czynno?ci szczególnych b?d? czynno?ci okre?lonego rodzaju Zarz?d mo?e powo?a? pe?nomocnika b?d? pe?nomocników, dzia?aj?cych samodzielnie w granicach umocowania.

7) Pracownicy Fundacji podlegaj? Zarz?dowi, który ustala tak?e zasady i wysoko?? ich wynagradzania.

8) Prezes Zarz?du mo?e zawiesi? cz?onka Zarz?du w wykonywaniu jego funkcji do czasu podj?cia decyzji Rady Fundacji.

9) Cz?onkostwo w Zarz?dzie ustaje tak?e z chwil? z?o?enia rezygnacji przez cz?onka Zarz?du.

10) Cz?onkiem Zarz?du nie mo?e by? osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe.

DZIA?ALNO?? GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 16

Zgodnie z niniejszym statutem Fundacja mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?. Dzia?alno?? ta obejmuje klasyfikacje:?

a) reprodukcja zapisanych no?ników informacji (PKD 18.20.Z)
b) dzia?alno?? fotograficzna (PKD 74.20.Z)
c) dzia?alno?? zwi?zana z organizacj? targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
d) pozosta?a dzia?alno?? us?ugowa w zakresie informacji, gdzie indziej?

?niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
f) dzia?alno?? w zakresie nagrań d?wi?kowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
g) dzia?alno?? agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
h) pozosta?e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

i) sprzeda? detaliczna pozosta?ych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)

j) sprzeda? detaliczna prowadzona przez domy sprzeda?y wysy?kowej lub Internet (47.91.Z)

k) pozosta?a sprzeda? detaliczna prowadzona poza sieci? sklepow?, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)

l) transport l?dowy pasa?erski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)

m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

n) wynajem i zarz?dzanie nieruchomo?ciami w?asnymi lub dzier?awionymi (PKD 68.20.Z)

o) pomoc spo?eczna bez zakwaterowania dla osób w podesz?ym wieku i osób niepe?nosprawnych (PKD 88.10.Z)

p) pozosta?a dzia?alno?? zwi?zana ze sportem (PKD 93.19.Z)

q) pozosta?a dzia?alno?? rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)

r) dzia?alno?? us?ugowa zwi?zana z poprawa kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)

s) sprzeda? detaliczna sprz?tu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z)

t) po?rednictwo w sprzeda?y miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)

u) po?rednictwo w sprzeda?y miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)

w) po?rednictwo w sprzeda?y miejsca na cele reklamowe w pozosta?ych mediach (73.12.D)

v) restauracje i inne sta?e placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)

x) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)

y) dzia?alno?? portali internetowych (PKD 63.12.Z)

z) pozosta?e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej i zarz?dzania (PKD 70.22.Z)

za) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaj?? sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)

Fundacja nie mo?e prowadzi? odp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego i?dzia?alno?ci gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu dzia?alno?ci.

§ 17

W Fundacji dzia?a sportowa grupa biegowa ?Spartanie Dzieciom”, zwan? dalej „Grupa Biegowa”.?

Zasady dzia?ania ?Grupy Biegowej” okre?la Regulamin ?Grupy Biegowej” uchwalony przez Rad? Fundacji. Regulamin mo?e zosta? zmieniony przez Rad? Fundacji.

PO??CZENIE FUNDACJI
§ 18

Fundacja dla realizacji swoich celów mo?e po??czy? si? z inn? fundacj?. Po??czenie nie mo?e nast?pi?, je?li w wyniku jego móg?by ulec zmianie cel Fundacji.

LIKWIDACJA? FUNDACJI

§ 19

1) Fundacja ulega likwidacji w razie braku ?rodków finansowych lub uszczuplenia maj?tku Fundacji w stopniu uniemo?liwiaj?cym realizacj? jej celu.?

2) Uchwa?? w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, wyznaczaj?c jednocze?nie likwidatora Fundacji.

3) O likwidacji Fundacji Rada Fundacji zawiadamia w?a?ciwego Ministra.

4) ?rodki maj?tkowe pozosta?e po likwidacji Fundacji zostan? przekazane na cele charytatywne, wskazane przez Rad? Fundacji, zwi?zane z dzie?mi b?d? m?odzie?? niepe?nosprawn?.